Algemene VoorwaardenOnderhavig document omvat de voorwaarden die van toepassing zijn op onze contracten.

Die voorwaarden zijn ingedeeld in de drie volgende hoofdstukken :

 

I. Algemene voorwaarden

II. Licentievoorwaarden

III. SLA (Service Level Agreement)

 

De bepalingen van de Service Level agreement gelden alleen voor de klanten die in de Cloud werken en waarbij derhalve de data van die klanten bewaard worden op externe servers, via USE IT GROUP.

 

HOOFDSTUK I : ALGEMENE VOORWAARDEN USE IT GROUP

1. Wat verstaan we onder partijen, voorwaarden en andere termen ?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

USE IT GROUP, Bouwsoft, Groensoft, Archisoft’: USE IT GROUP bvba, met zetel te Molenweg 9, B-8377 MEETKERKE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0466.415.194.

'Koper en/of Klant' : de medecontractant die met USE IT GROUP in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan ingevolge de aankoop van een licentie of gebruiksrecht op de door USE IT GROUP bvba aangeboden software. USE IT GROUP levert alleen aan professionele kopers, niet aan consumenten.

'Software, Product': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, dewelke uitsluitend digitale producten of diensten omvatten.

Overeenkomst’ : De koopovereenkomst voor Software impliceert noodzakelijk het verwerven van een tijdelijke en jaarlijks vergoedbare Licentie die onlosmakelijk verbonden is met het Service- en Update Abonnement. De term Overeenkomst verwijst zowel naar de eigenlijke koopovereenkomst als naar de daaraan verbonden Licentie en Service- en Update Abonnement.De ‘Overeenkomst’ met betrekking tot een zeker Product wordt gevormd door de Voorwaarden hoofdstukken I, II en III en de relevante Productbeschrijving.

De "Productbeschrijving" is alle naar de Klant gecommuniceerde Elektronische of Schriftelijke informatie die het Product en alle afspraken daaromtrent beschrijft. Als Schriftelijke of Elektronische communicatie over een bepaald Product afwijkt van informatie op de website of andere publiekelijk beschikbare informatiebronnen dan prevaleert de Schriftelijke of Elektronische informatie.

 

Programmatuur’ : de gestandaardiseerde toepassingssoftware Bouwsoft/Groensoft/Archisoft en de bijhorende documentatie, aangewend voor het beheer en de verwerking van de informatie van een aannemingsbedrijf in de bouwsector.

Service- en Update Abonnement’ : geeft recht op aanpassend onderhoud van de programmatuur (software ontwikkeling) en klantenondersteuning. Voor de installaties in de Cloud is dit Service- en Update Abonnement onlosmakelijk verbonden met het gebruik van de licentie.

Aanpassend onderhoud’: het ter beschikking stellen aan de licentienemer van een aangepaste versie van de programmatuur waarin naast eventuele correcties van bekende fouten, de bestaande werking en functionaliteit van de programmatuur werd verbeterd en waarbij desgevallend nieuwe functies werden toegevoegd.

Klantenondersteuning’: het tijdens de service-uren van de licentiegever telefonisch, per fax en/of per elektronische post verstrekken van informatie aan de licentienemer met het oog op het oplossen van gemelde gebruiks- en/of technische problemen. Ook die klantenondersteuning is onlosmakelijk verbonden aan het Service- en Update Abonnement.

 

Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan alle informatie die door één van beide partijen aan de ander wordt bekendgemaakt, zowel voor als na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, en die de ontvangende partij redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten beschouwen. Hieronder vallen al de persoonlijke en technische gegevens van de Klant en zijn data en alle niet-publieke technische en commerciële informatie die u van Use IT Group bvba heeft verkregen.

 

 

Use it group wil aan kleine en middelgrote aannemers een krachtig en onmiddellijk inzetbaar totaalpakket (dit is een standaardpakket zonder maatwerk) bieden om hun administratieve taken snel en gestructureerd af te werken. Tijdens de komende vijf jaar wil Use it group haar verworven positie op de Belgische markt verankeren en een internetversie lanceren in andere Europese landen. De pijlers van de huidige strategie die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen zien er als volgt uit:

 • Focus op kleine en middelgrote ondernemingen,

 • Standaardsoftware, geen maatwerk

 • Totaalaanbod: het pakket omvat een veelvoud aan administratieve activiteiten,

 • Eenvoudige en onmiddellijke implementatie: snelle installatie (online installatie: server 5 minuten, werkstation 15 minuten), op een modern systeem met snelle internetverbinding,

 • Groei door uitbreiding regio en klantensegmenten,

 • Efficiënt opleidingspakket en professionele helpdesk,

 • Gebruiksvriendelijk, snel, compleet en een goede service.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.

USE IT GROUP behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van USE IT GROUP en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. USE IT GROUP kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

USE IT GROUP is bereikbaar via www. UseITGroup.com.

 

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

 

USE IT GROUP besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de digitale (software)producten, en dit inclusief de eventuele technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar eventuele partners of leveranciers, en – voor zover beschikbaar – met technische eigenschappen, grafische eigenschappen, compabiliteitsvoorwaarden, voorbeelden, ter illustratie van de digitale producten (Software), dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Bepaalde karakteristieken van een product of dienst, kunnen bij (digitale) levering verschillen van de beschrijvingen, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. USE IT GROUP en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

De elektronische bestanden van USE IT GROUP gelden hierbij als volledig bewijs, onder meer voor wat betreft de ontvangst van het aanbod van de koper en de verzending van de orderbevestiging

De koper kan de tot stand gekomen overeenkomst niet annuleren.

De toepassing van art. 1794 B.W. wordt hierbij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk uitgesloten.

De koper kan het jaarlijks te betalen abonnementsbedrag (=serverhuur, webstorage en service&updates) ten allen tijde beëindigen. Het betaalde bedrag van het lopende activatiejaar kan door de klant evenwel niet worden terugevorderd.

Use IT Group kan de licentie en  het jaarlijkse abonnement op dezelfde wijze opzeggen. Bij gebrek aan specifieke condities geldt een opzegperiode van 6 maanden.

Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden. Bij gebrek aan specifieke condities zal opzegging niet tot restitutie leiden van bedragen die reeds gefactureerd zijn.


In geval van beëindiging door opzegging of gerechtelijke ontbinding of buitengerechtelijke beëindiging van de overeenkomst (zie art. 18 hierna) van de Licentie en het Service- en Update Abonnement bij installaties die in de Cloud werken, zal de klant geen toegang mee hebben tot het programma.

Hetzelfde geldt voor installaties die in de Cloud werken, maar waarvoor de verplichtingen van USE IT GROUP werden opgeschort wegens wanbetaling.

Een kopie van de data zal dan gedurende twee jaar (vanaf het einde van het contract, hetzij de datum van gerechtelijke ontbinding, hetzij de datum van opschorting van prestaties door USE IT GROUP) bewaard worden door USE IT GROUP op een aparte server. Na twee jaar zullen die data vernietigd worden zonder enig verhaal lastens USE IT GROUP. Binnen die periode van twee jaar kan de klant heractivatie vragen mits betaling van de eventueel nog openstaande bedragen, vermeerderd met een vergoeding voor die heractivatie.

Tijdelijke overgangsmaatregel :

In geval van beëindiging door opzegging van het Service- en Update Abonnement bij installaties die nog lokaal bij de klant werden geïnstalleerd, bekomt de licentienemer een in de tijd onbeperkte activatiecode, hetgeen de Koper toelaat het programma verder te gebruiken evenwel zonder upgrades en zonder klantenondersteuning.

Gedurende de duur van het Service- en Update Abonnement kan de Koper aanspraak maken op klantenondersteuning, zonder dat daarvoor een bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

De Klant verklaart meerderjarig te zijn en de bevoegdheid te hebben deze bestelling te plaatsen. Indien de Klant uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Klant te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen of betalingsuitnodigingen in geval mocht blijken dat Klant ten tijde van opdrachtgeving aan de Use IT Group niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

 

3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De Koper is de prijs verschuldigd die USE IT GROUP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door USE IT GROUP worden gecorrigeerd. Extra kosten, zoals administratieve kosten, worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

De Koper is een eenmalige licentieprijs verschuldigd gelijk aan het bedrag bepaald en berekend volgens de elementen van de programmatuur waarop de Koper intekent, alsmede volgens de mate waarin netwerkgebruik is toegelaten.

De Koper is bovendien per PC waarop de programmatuur in gebruik kan worden gesteld of, ingevolge het licentiecontract, in gebruik dient te kunnen worden gesteld, op de verjaardag van de laatste activatie een jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd voor het gebruik van de Cloud en het Service- en Update Abonnement (aanpassend onderhoud en de klantenondersteuning). De abonnementsprijs kan door USE IT GROUP worden aangepast. De stijging of daling van de abonnementsprijs kan per jaar maximaal 25 % bedragen.

 

4. Hoe verloopt de betaling?

Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald.

Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt USE IT GROUP een betalingstermijn van 14 dagen na de orderbevestiging.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. USE IT GROUP is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Ook de betalingsuitnodiging voor het Service- en Update Abonnement kan uit de webshop van USE IT GROUP komen.

De niet-betaling van facturen of betalingsuitnodigingen uit de webshop van USE IT GROUP leidt na een herinnering zonder gevolg tot de opschorting van de verplichtingen van USE IT GROUP in het kader van dat Service- en Update Abonnement. De opschorting geldt steeds tot de Koper de betreffende tegenprestatie heeft uitgevoerd, onverminderd het recht van USE IT GROUP om in rechte betaling en/of ontbinding van de licentieovereenkomst en/of het Service- en Update Abonnement te vorderen.

In alle voornoemde gevallen is USE IT GROUP gerechtigd de uitvoering van deze bepalingen te vrijwaren door het gebruik van softwarematige blokkering van de programmatuur, zo ondermeer, doch zonder exhaustief te zijn, door het gebruik van activatiesleutels.

Alle facturen en betalingsuitnodigingen van de licentiegever zijn contant betaalbaar op de zetel van de licentiegever. Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van één maand is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % verschuldigd, te rekenen vanaf factuurdatum of de datum van de betalingsuitnodiging. Daarenboven is dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % te rekenen op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 65,00.

Indien de software werd aangekocht via renting (BNP Paribas), dan is de klant gehouden aan het betalen van de eerste drie jaar serviceabonnement, dit daar de renting een periode van 36 maand beslaat. Uittekenen kan ten vroegste vanaf het vierde activatiejaar.

 

5. Digitale levering?

Nieuwe installaties worden uitsluitend digitaal geleverd voor gebruik in de Cloud.

Bij digitale leveringen gelden andere rechtsregels dan bij een fysieke levering. Zo is er in casu geen vervoerder vastgesteld. USE IT GROUP zal optreden als leverancier op haar digitaal platform, en zal de bestelling verwerken afhankelijk van de elektronische wachtrij.

USE IT GROUP neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor virussen, fouten in de code, corrupte bestandsonderdelen, en gerelateerde onvolkomenheden dewelke tijdens de transmissie (levering) voorkomen. Ook bij overmacht of fouten door derden, exonereert USE IT GROUP zich voor elke vorm van aansprakelijkheid. Digitale producten kunnen nooit worden geretourneerd.

 

6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s?

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt USE IT GROUP samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Ogone. Volgende (krediet)kaarten worden bijgevolg geaccepteerd: Visa, Mastercard. Het online betalen wordt aldus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. USE IT GROUP meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen USE IT GROUP worden ingeroepen.

 

7. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de (digitale) producten onmiddellijk na digitale ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de digitale levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten door (internet)storingen niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan USE IT GROUP schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Als uiterlijk waarneembaar gelden onder andere: ontbrekende of onvolledige programmatuur of documentatie, storingen tijdens installatie niet te wijten aan de persoonlijke computerinstallaties van de klant, niet werkende activatiecodes.

 

8. Wat krijg ik precies?

USE IT GROUP verleent in het kader van de licentie aan de Koper een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur, hetgeen de Koper aanvaardt door de installatie van de Software.

Het gebruiksrecht is beperkt tot een normale uitoefening van de Software. Concreet heeft de Koper door de installatie het recht om de Software te gebruiken, maar verkrijgt hij geen enkel exclusief recht hierop. Indien de Koper zelf eigen inkoop- of algemene voorwaarden heeft, dan zijn deze niet van toepassing bij de ingebruikname en gebruik van de Software. Er wordt per Gebruiker (of Koper) één (1) gebruiksrecht toegekend.

Het verplichte Service- en Update Abonnement geeft daarenboven recht op de klantenondersteuning alsmede op de aanpassingen van de programmatuur uit hoofde van het aanpassend onderhoud. Het Service- en Update Abonnement voor installaties in de Cloud is verplicht tijdens de volledige duur van gebruik van het programma onder licentie.

 

Voor meer informatie over de inhoud van de softwarelicentie, verwijzen we graag naar de specifieke licentievoorwaarden: “LICENTIEVOORWAARDEN VOOR BOUWSOFT – EULA”, zie hoofdstuk II

9. Wat mag ik doen met de Software?

USE IT GROUP kan steeds nieuwe versies, updates en releases uitbrengen van de Software, naar eigen inzicht. Bij installaties in de Cloud zijn die nieuwe versies automatisch ter beschikking van de klant

Deze voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op nieuwe versies of updates.

Eventuele documentatie, hulpfilmpjes of uitleg valt eveneens onder het aan de Koper toegekende gebruiksrecht. Even theoretisch: de Koper mag onze Software ‘laden en in beeld brengen’, de Software ‘onderhouden’, dit voor zover technisch noodzakelijk, een ‘reservekopie’ aanmaken van de Software en de toepassing bestuderen, waarnemen en testen met het oog op ‘het achterhalen van de ten grondslag liggende ideeën en beginselen’.

Voor meer informatie over de inhoud van de softwarelicentie, verwijzen we graag naar de specifieke licentievoorwaarden: “LICENTIEVOORWAARDEN VOOR BOUWSOFT – EULA”.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van USE IT GROUP, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

10. Wat zijn mijn verplichtingen?

De Koper mag de Software (in haar geheel of gedeeltelijk) nooit verder verhuren, verkopen, openbaar maken (de code) of anderszins commercialiseren. De Koper mag de Software ook niet verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik (tenzij het een reservekopie betreft), de informatie omtrent het auteurschap van USE IT GROUP en de ontwikkelaar verwijderen uit de Software.

Voor meer informatie over de inhoud van de softwarelicentie, verwijzen we graag naar de specifieke licentievoorwaarden: “LICENTIEVOORWAARDEN VOOR BOUWSOFT – EULA”.

11. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door USE IT GROUP geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde digitale programmatuur (Software) niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper USE IT GROUP hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de digitale levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

12. Overmacht

In geval van overmacht is USE IT GROUP niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. USE IT GROUP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door Schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Voor de installaties in de Cloud verwijzen we voorts naar hoofdstuk III, de SLA.

13. Ongeldige bedingen

Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de overeenkomst.

In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met mekaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen (ondermeer de economische gevolgen) zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.

14. Afstand van recht

In geval de licentiegever niet reageert op een inbreuk door de licentienemer op de bepalingen van de overeenkomst, zal dit niet kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand van recht m.b.t. de geschonden bepalingen van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk werd bevestigd.

15. Intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij de respectievelijke eigenaars. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Actieve merkrechten van USE IT GROUP:

BOUWSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892634, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215520, 10-12-2010, 09.50, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

BATILOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892636 Numéro, date et heure du dépôt 1215522 10-12-2010 , 09.55, Date d'échéance 10-12-2020, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

GROENSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892635, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215521 10-12-2010 , 09.53, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

VERTLOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892637 Numéro, date et heure du dépôt 1215523 10-12-2010 , 09.55, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Beide partijen komen voorts overeen geen gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van de ander of deze aan een derde partij bekend te maken, behalve met betrekking tot de verlening of gebruikmaking van de Producten, de uitoefening van de respectieve wettelijke rechten volgens de Overeenkomst of als dit door de wet wordt vereist.

Als een verzoek van een derde tot overdracht van Vertrouwelijke Informatie ontvangen wordt zal de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden behalve als dit door de wet verboden is.

Use IT Group bvba verwerft geen eigendomsbelang in of rechten op de informatie die de Klant over het Use IT Group bvba netwerk transporteert of opslaat tenzij er Schriftelijk of Elektronisch op voorhand is overeengekomen dat dit het geval zal zijn.

 

16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de USE IT GROUP website. Op de activiteiten van Use IT Group NV met betrekking tot de gegevens van de Klant is voorts de Belgische Privacywet (Belgisch staatsblad 18 maart 1993, Belgisch Staatsblad 3 februari 2001 en Belgisch staatsblad 26 juni 2003) van toepassing.

16.2 De Persoonlijke Gegevens van de Klant zullen niet worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd of aan derden beschikbaar worden gesteld behalve:

(a) als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;

(b) als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het Product (bijvoorbeeld de het opmaken van een factuur in de programmatuur of credit card gegevens bij een betalingsverwerker);

(c) indien nodig om de rechten van Use IT Group bvba volgens de Overeenkomst uit te oefenen of om fraude of aanvallen tegen de Use IT Group bvba infrastructuur te bestrijden.

16.3 Anonieme technische gegevens die verband houden met door de Klant afgenomen Producten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.

16.4 Om haar dienstverlening te verbeteren kan Use IT Group bvba cookies plaatsen als de Klant of bezoeker van de website of web interfaces gebruik maakt. Deze cookies kunnen niet als code worden uitgevoerd.

16.5 De enige overheden die gegevens kunnen vorderen die op de Use IT Group bvba infrastructuur zijn opgeslagen zijn de overheden van de landen waar de fysische servers gelokaliseerd zijn. Use IT Group bvba stelt nadrukkelijk in dit opzicht geen enkele verplichting te hebben ten opzichte van enige andere overheden. ( 

16.6 Use IT Group bvba zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant niet bekendmaken dat zij diensten aan de Klant verleent.

16.7 Indien wettelijk mogelijk zal Use IT Group bvba de Klant op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.

16.8 Use IT Group bvba zal op verzoek Persoonlijke Gegevens verwijderen tenzij dit volgens de wet niet is toegestaan.

16.9 Use IT Group bvba zal de Klant op verzoek informatie leveren over welke Persoonlijke Gegevens onder welke omstandigheden bewaard zullen worden.

17. Opschorting van de dienstverlening

17.1 Het leveren van Producten kan zonder enige aansprakelijkheid of vermindering van te betalen bedragen worden opgeschort indien:

(a) de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, hier een herinnering voor gestuurd is en de bedragen ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan worden. Zie ook artikel 4 hoger.

(b) Use IT Group bvba hier door de Belgische wet door verplicht wordt.

(c) het systeem van de Klant wordt aangevallen of gehackt en Use IT Group bvba redelijkerwijs kan vermoeden dat door het opschorten van de dienstverlening de schade van de Klant of die van anderen gelimiteerd kan worden.

(d) als de stabiliteit van de dienstverlening van Use IT Group bvba aan andere klanten bedreigd wordt of als het relevante Product gebruikt wordt om de infrastructuur van Use IT Group bvba zelf aan te vallen.

(e) als het Product significant meer verbruikt dan op basis van de volgens de Overeenkomst toebedeelde limieten verwacht kan worden en dit tot significante financiële schade van de Klant of van Use IT Group bvba zou kunnen leiden.

17.2 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal Use IT Group bvba altijd proberen met de Klant in contact te komen teneinde een tijdige waarschuwing te geven van een op handen zijnde opschorting.


 

18. Beëindiging zonder opzegging

18.1 De Klant kan de Overeenkomst voor een specifiek product zonder opzegging beëindigen indien Use IT Group bvba verzuimt de overeengekomen Producten te leveren en Use IT Group bvba dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen na een Schriftelijke kennisgeving van dit verzuim verhelpt. Tevens zullen de kosten voor wat betreft de direct betrokken Producten voor een periode van maximaal twee maanden niet worden berekend totdat er weer aan de gecontracteerde voorwaarden wordt voldaan. Indien Use IT Group bvba in gebreke is vanwege een verandering in de wet dan is het opschorten van de vergoeding niet van toepassing.

18.2 Use IT Group bvba kan de dienst zonder opzegging Schriftelijk of Elektronisch beëindigen indien:

(a) cruciale accountgegevens onjuist of onvolledig zijn doorgegeven;

(b) de persoon die de Overeenkomst heeft getekend niet het wettelijk recht of de bevoegdheid had om de Overeenkomst aan te gaan;

(c) de Klant een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet en hier een herinnering voor gestuurd is en het verschuldigde bedrag ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan wordt;

(d) de Acceptable Use Policy meer dan eens wordt geschonden of het schenden van de Acceptable Use Policy niet ongedaan wordt gemaakt;

(e) de Klant verzuimt verplichtingen in de Overeenkomt na te komen en dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen nadat Use IT Group bvba dit meldt verholpen is.

18.3 De Klant zal tot aan het moment van beëindiging verantwoordelijk zijn voor de betaling van het desbetreffende Product.

18.4 Elk van beide partijen mag de Overeenkomst beëindigen indien de andere partij niet in staat is haar schulden te betalen ofwel vrijwillig of gedwongen in liquidatie gaat ofwel tot een akkoord met zijn schuldeisers ofwel een curator, beheerder of bewindvoerder laat aanstellen ofwel om welke reden dan ook de bedrijfsvoering staakt ofwel soortgelijke handelingen verricht of ondergaat waardoor zij niet in staat is zijn schulden te betalen.

18.5 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal Use IT Group bvba de Klant altijd zo snel mogelijk Elektronisch of Schriftelijk berichten over een beëindiging zonder opzegging.

 

19. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, de SLA of de Productbeschrijving

19.1 Use IT Group bvba kan deze Algemene Voorwaarden, de SLA of de Productbeschrijving wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden, een nieuwe SLA of een nieuwe Productbeschrijving zullen Elektronisch worden medegedeeld op legal.bouwsoft.be .

19.2 Nieuwe Algemene Voorwaarden, SLA bepalingen of wijzigingen van een Productbeschrijving zullen voor nieuwe Producten onmiddellijk en voor bestaande Producten na dertig (30) dagen van kracht worden.

19.3 De Klant kan binnen dertig (30) dagen Schriftelijk of Elektronisch bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan Use IT Group bvba de wijziging met betrekking tot deze Klant terugdraaien of de Overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de Klant minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude Algemene Voorwaarden, SLA bepalingen of Productbeschrijving van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door Use IT Group bvba worden terugbetaald.

19.4 Veranderingen in de Algemene Voorwaarden die voor de Klant zonder meer positief of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Klant bezwaar kan maken effectief worden.

 


 

 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van USE IT GROUP, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank met zetel te Brugge.

 

 

 

HOOFDSTUK II : ONZE LICENTIEVOORWAARDEN. WAT KAN JE DOEN MET ONZE SOFTWARE?

Welke partijen zijn er?

Hier definiëren we de partijen en enkele kernbegrippen die we in onze voorwaarden gebruiken.

In deze Licentievoorwaarden wordt verstaan onder:

USE IT GROUP, Bouwsoft, Groensoft, Archisoft’: USE IT GROUP bvba, met zetel te Molenweg 9, B-8377 MEETKERKE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0466.415.194.

'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': de medecontractant die met USE IT GROUP in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan ingevolge de aankoop van een licentie of gebruiksrecht op de door USE IT GROUP bvba aangeboden software. USE IT GROUP levert alleen aan professionele kopers, niet aan consumenten.

Bouwsoft, Software': de programmatuur (Software) van USE IT GROUP, ontworpen om de administratie van het bedrijf te beheren. In de mate hierna steeds naar Bouwsoft wordt verwezen, gelden die bepalingen ook integraal voor de parallelle programma’s Groensoft, Batilogic, Vertlogic, Archisoft.

Bouwsoft Bouwshop’: de webwinkel van USE IT GROUP, waar de Bouwsoft-programmatuur en bijhorende licenties online kunnen worden aangekocht.

Artikel 1. Welke rechten heb ik als Gebruiker?
In dit artikel definiëren we het niet-exclusief gebruiksrecht.

USE IT GROUP kent je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe, hetwelk je aanvaardt door de installatie van Bouwsoft. Het gebruiksrecht is beperkt tot een normale uitoefening van Bouwsoft. Concreet: je hebt door de installatie het recht om Bouwsoft te gebruiken, maar je verkrijgt geen enkel exclusief recht hierop. Heb je zelf eigen inkoop- of algemene voorwaarden, dan zijn deze niet van toepassing bij de ingebruikname en gebruik van Bouwsoft. Er wordt per Gebruiker één (1) gebruiksrecht toegekend.

Artikel 2. Wat mag ik precies doen met Bouwsoft?
In dit artikel definiëren we wat je precies kan aanvangen met de Software.

USE IT GROUP kan steeds nieuwe versies, updates en releases uitbrengen van Bouwsoft, naar eigen inzicht.

Deze voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op nieuwe versies of updates.

Eventuele documentatie, hulpfilmpjes of uitleg valt eveneens onder het aan jou toegekende gebruiksrecht. Even theoretisch: je mag onze Software ‘laden en in beeld brengen’, Bouwsoft ‘onderhouden’, dit voor zover technisch noodzakelijk, je mag een ‘reservekopie’ aanmaken van Bouwsoft en je mag onze toepassing bestuderen, waarnemen en testen met het oog op ‘het achterhalen van de ten grondslag liggende ideeën en beginselen’.

Artikel 3. Wat mag ik niet doen met Bouwsoft?
In dit artikel definiëren we enkele beperkingen van het gebruiksrecht.

Er zijn vanzelfsprekend ook beperkingen aan het niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Zo mag je als Gebruiker Bouwsoft (in haar geheel of gedeeltelijk) nooit verder verhuren, verkopen, openbaar maken (de code) of anderszins commercialiseren.

Je mag Bouwsoft ook niet verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik (tenzij het een reservekopie betreft), de informatie omtrent het auteurschap van USE IT GROUP en de ontwikkelaar verwijderen uit Bouwsoft.

Heb je ‘bugs’ teruggevonden in onze Software? Neem, vooraleer je (een kopie van) Bouwsoft zou testen, decompileren (reverse engineering) of anderszins bewerken, steeds schriftelijk en aangetekend contact op met USE IT GROUP. We waarderen je feedback en kritiek, maar zonder voorafgaandelijke toestemming mag je (kopieën van) onze Software niet bewerken.

Artikel 4. Hoe neem ik Bouwsoft in gebruik?
In dit artikel specifiëren we kort de installatieprocedure van de Software.

Je kan onze Software terugvinden in de Use IT Group Webshop. Aanwezige producten zijn (onder andere): “Bouwsoftagenda”, “Extra licentie”, “Link bouwsoftagenda – smartphones”, “Extra module – e-mail”, “Stockbeheer”, “bouwsoft Webbackup”, “Bevoegdheden”, et cetera. Aflevering van de programmatuur gebeurt bijgevolg steeds via het tussenkanaal van de Use IT Group Webshop. Er zijn specifieke voorwaarden bepaald bij het aankopen van onze Software via Use IT Group Webshop. Zie ook hoofdstuk I van deze voorwaarden.

Artikel 5. Welke garanties heb ik als Gebruiker?
In dit artikel definiëren we de garanties van de Gebruiker.

De Software van USE IT GROUP is veilig, gebruikt geen gevaarlijke of gebrekkige code en berokkent je toestel dan ook geen schade.

De Software verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens, maar doet dit ten allen tijde in lijn met de Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en gerelateerde (wettelijke) bepalingen. Je gegevens worden veilig verwerkt, met aandacht en zorg voor je persoonlijke data. We geven om je privacy. De volledige details van de verwerking (welke gegevens we verwerken, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking, hoelang we deze data bijhouden en andere belangrijke feiten) kan je nalezen in de aparte ‘Privacy Policy’, terug te vinden op de website van Use IT Group Webshop.

 

 

We houden de informatie, aanwezig in onze website, webshop en Software, steeds up-to-date en actueel. Dit is vanzelfsprekend een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis. Mocht je tekortkomingen of fouten constateren, nodigen we je graag uit om deze te melden via webshop@bouwsoft.be. We waarderen jouw mening en feedback!

Artikel 6. Wat met de intellectuele eigendom van Bouwsoft?
In dit artikel definiëren we de intellectuele eigendomsrechten, rustende op de Software.

Op creatieve werken rusten er intellectuele eigendomsrechten. Zo ook op Bouwsoft en andere Software.

Zo heb je enerzijds het merkenrecht. Op alle (merk)namen of logo’s van USE IT GROUP rusten Benelux, Europese of internationale merkrechten. Je mag dan ook de naam en logo van USE IT GROUP, de naam van Bouwsoft of namen binnen Bouwsoft niet gebruiken, commercialiseren of anderszins bekendmaken, zonder de voorafgaandelijke toestemming van USE IT GROUP. Geen enkel merkenrecht gaat over door het gebruik van Bouwsoft.

Actieve merkrechten van USE IT GROUP:

BOUWSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892634, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215520, 10-12-2010, 09.50, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

BATILOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892636 Numéro, date et heure du dépôt 1215522 10-12-2010 , 09.55, Date d'échéance 10-12-2020, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

GROENSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892635, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215521 10-12-2010 , 09.53, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

VERTLOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892637 Numéro, date et heure du dépôt 1215523 10-12-2010 , 09.55, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

We hebben natuurlijk ook auteursrechten op onze Software (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). Niet alleen het grafisch ontwerp of front-end (wat je ziet en gebruikt binnen Bouwsoft) kent bescherming, ook onze teksten en andere informatie worden door het auteursrecht gevat. Er gebeurt geen enkele overdacht van (auteurs)rechten, door het gebruik of installatie van Bouwsoft.

Ook de Softwarewet (Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.) kent een specifieke bescherming toe aan programmatuur of software, dus ook aan Bouwsoft.

Er rust eveneens auteursrechten op alle juridische teksten. Alle rechten hierop blijven bij USE IT GROUP. Het kopiëren, publiceren of anderszins verveelvoudigen van onze teksten is niet toegestaan.

Je erkent al deze rechten, en zal je van enige inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten ten allen tijde onthouden. Door de installatie en gebruik van Bouwsoft en andere Software ben je op voldoende wijze geïnformeerd over deze verplichtingen en de bijhorende juridische informatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid?
In dit artikel definiëren we de eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder.

USE IT GROUP neemt geen aansprakelijkheid op voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik of installatie van haar Software. USE IT GROUP exonereert zich niet voor haar essentiële aansprakelijkheid, maar levert haar programmatuur (de Software) wel ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’. Dit impliceert dat je onze Software afneemt en gebruikt met eventuele fouten in de code en zonder een individueel recht op ondersteuning of maatwerk.

USE IT GROUP tracht de aanwezige informatie zo actueel mogelijk te houden. Fouten zijn echter steeds mogelijk, maar kunnen nooit tot aansprakelijkheid van USE IT GROUP leiden. Heb je zelf een fout opgemerkt, dan kan je dit melden via support@bouwsoft.be.

URL’s (links), waarvan de inhoud door externe partijen wordt gecontroleerd, kunnen geen voorwerp van aansprakelijkheid in hoofde van USE IT GROUP uitmaken.

Je kan (of mag) als Gebruiker geen wijzigingen aanbrengen in Bouwsoft. Doe je dat toch, dan is USE IT GROUP vanzelfsprekend nooit aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit deze adaptaties.

Artikel 8. Hoeveel kost Bouwsoft?
In dit artikel definiëren we de kostprijs van Bouwsoft.

Zie webshop en hoofdstuk I van deze voorwaarden.

Artikel 9. Wie heeft Bouwsoft ontwikkeld?
In dit artikel definiëren we de feitelijke ontwikkelaar van Bouwsoft.

Bouwsoft werd intern ontwikkeld door USE IT GROUP (contactgegevens in eerste titel). Het is mogelijk dat USE IT GROUP beroep deed op derde partijen om bepaalde onderdelen uit te werken.

Artikel 10. Welke bepalingen zijn van toepassing?
In dit artikel definiëren we de aanvullende regels.

Naast onze Licentievoorwaarden, zijn er nog juridische bepalingen van toepassing.

Zie de hoofdstukken I en III van deze voorwaarden.

Daarnaast kan je ook de Privacy Statement, de Cookie Statement en de Proclaimer terugvinden op onze website

. Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde wijzigen, zonder (voorafgaande) notificatie. Het is aan te raden dat je af en toe deze voorwaarden consulteert.

 

 


 


 


 

HOOFDSTUK III : SLA (Service Level Agreement)

1. Definities

 

Use IT Group bvba Interface” is de Use IT Group bvba account waar de Klant online op kan inloggen.

"Elektronisch" of "Elektronische" betekent:

 • In het geval van een communicatie van Use IT Group bvba naar de Klant:

  • per e-mail naar een door Use IT Group gekend emailadres van de Klant.

  • Via de Online helpdesk (http://support.bouwsoft.be/nl/login/)

 • In het geval van een communicatie van de Klant naar Use IT Group bvba:

  • per e-mail naar het relevante Use IT Group bvba e-mailadres

  • via de Online Helpdesk (http://support.bouwsoft.be/nl/login/)

 

 

"Schriftelijk" of "Schriftelijke" betekent communicatie via brief, fax of via e-mail met als bijlage een ingescande brief naar een e-mailadres zoals hierboven beschreven in 'Elektronisch'.

De “Service Level Agreement” of “SLA” beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren dienstenniveau van de door Use IT Group bvba aangeboden diensten.

2. Overeenkomst en Communicatie

2.1 De Overeenkomst treedt in werking als Use IT Group bvba de bestelling met betrekking tot een Product bevestigt. De Klant gaat op dat moment akkoord met deze Voorwaarden, de SLA en de Productbeschrijving zoals die met betrekking tot het relevante Product is gecommuniceerd.

 


 

3. Verantwoordelijkheid van Use IT Group bvba

3.1 Use IT Group bvba zal het Product in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven is in de Overeenkomst.

3.2 Use IT Group bvba dient de relevante wetgeving en de bepalingen in de Overeenkomst met haar Klant na te komen.

3.3 Use IT Group bvba zal zich inspannen door haar of door Klant geconstateerde storingen in haar infrastructuur naar beste vermogen te verhelpen. Er zullen tijdens storingen indien mogelijk statusupdates gegeven worden.

3.4 Use IT Group bvba mag derde dienstverleners inschakelen om alle of een deel van de diensten gerelateerd aan het Product uit te voeren. Use IT Group NV blijft echter verantwoordelijk alsof Use IT Group NV deze diensten zelf uitvoert.

3.5 Als dit wettelijk en technisch mogelijk is en als de Klant aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal Use IT Group bvba, indien gewenst, de data van de Klant ter beschikking stellen aan de Klant in een algemeen geaccepteerde vorm.

3.6 Als de Klant aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan en dit wettelijk mogelijk is zal Use IT Group bvba niet moedwillig de toegang tot het Product blokkeren of op een andere manier het verhuizen van de data van de Klant in de weg staan.

3.7 Indien wettelijk en privacy technisch mogelijk en als de Klant aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal Use IT Group bvba een eventueel onderzoek van de Klant naar een incident ondersteunen door logs en andere gegevens ter beschikking te stellen.

3.8 De Klant zal worden toegestaan om ‘vulnerability en security audits’ te doen als Use IT Group bvba de audit niet als risico voor haar infrastructuur of voor de stabiliteit van de diensten van andere klanten beoordeelt. De Klant zal voor het begin van het audit proces toestemming vragen.

3.9 Cloudservices: Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Definities

 1. Maximumaantal Connectiviteitsminuten” is het totale aantal bij elkaar opgetelde minuten tijdens een factureringsmaand voor alle internetrollen (licenties). Het Maximumaantal Connectiviteitsminuten wordt gemeten vanaf het moment waarop de cloudservices worden geïmplementeerd en de bijbehorende rollen zijn gestart ten gevolge van een actie die door de Klant is geïnitieerd tot het moment waarop de Klant een actie heeft geïnitieerd die zou leiden tot het stoppen of verwijderen van de cloudservices.

 2. Uitvaltijd Connectiviteit” is het totale aantal bij elkaar opgetelde minuten dat deel uitmaakt van het Maximumaantal Connectiviteitsminuten dat geen Externe Connectiviteit heeft.

 3. Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit” voor een bepaalde Klant is het totale Maximumaantal Connectiviteitsminuten min Uitvaltijd Connectiviteit gedeeld door Maximumaantal Connectiviteitsminuten voor een factureringsmaand voor een bepaald contract. Maandelijkse
  Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit wordt uitgedrukt met de volgende formule:

 4. Serviceniveaus: Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Servicevergoeding*

<99.95%

10%

<99%

25%

*De servicevergoeding geldt alleen voor de maandelijkse gebruikskosten van de Cloudservices van USE IT GROUP bvba (d.w.z. dat dit niet geldt voor kosten voor andere functies, zoals gegevensopslag). Vergoedingen worden alleen berekend op basis van een bepaalde service voor elk abonnement die niet voldeed aan het bijbehorende beschikbaarheidspercentage voor dat abonnement zoals is gedefinieerd in het serviceniveaugedeelte van dit document.

4. Verantwoordelijkheden van de Klant

4.1 De Klant dient regelmatig een lokale back-up te maken van zijn data die ook in de Cloud staan. De software stelt hiertoe een lokale back-up module ter beschikking. Het is dus de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om schade aan zijn data te beperken in geval van incidenten in de Cloud.

4.2 De Klant zal Use IT Group bvba steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

4.3 Use IT Group bvba kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een Klant of potentiële klant. De Klant zal hier alle gevraagde medewerking aan verlenen.

4.4 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het Product. Use IT Group bvba wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het Product ondernomen worden.

4.5 De Klant is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures behalve als dit in de Productbeschrijving nadrukkelijk anders is afgesproken. Use IT Group bvba is niet verantwoordelijk naar de Klant of een derde toe voor ongeoorloofde toegang tot de gegevens van de Klant of ongeoorloofde gebruikmaking van de Producten.

4.6 De Klant zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in de Use IT Group bvba infrastructuur aan Use IT Group bvba rapporteren.

4.7 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om wijzigingen in benaming, adres of factuurgegevens of andere accountgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan Use IT Group bvba door te geven.

4.8 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de gekozen Producten.

4.9 Use IT Group bvba neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diensten die het niet contractueel verplicht is te leveren maar die zonder extra kosten worden uitgevoerd.

4.10 Use IT Group bvba kan producten en diensten van derde partijen aanbevelen. Use IT Group bvba wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten en diensten af.

4.11 Use IT Group bvba verbindt zich er niet toe een back-up van de Klant zijn gegevens te maken, behalve als er expliciet in de Productbeschrijving is afgesproken dat Use IT Group bvba verantwoordelijk is voor het maken van back-ups.

4.12 Use IT Group bvba biedt Support uitsluitend aan de in de het account van de Klant vermelde administratieve of technische contactpersonen aan. Use IT Group bvba biedt geen support rechtstreeks aan de eindgebruikers van de klant, dochterondernemingen, affiliates of andere derden, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Onderhoud en technische aanpassingen

5.1 Use IT Group bvba past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Overeenkomst betekenen. Een verandering van IP adres heeft geen significante negatieve invloed volgens de definitie in dit artikel.

5.2 Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. Use IT Group bvba zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen.

6. Service Levels Garanties

SLA pakketten

 

Standaard

Gratis telefonische ondersteuning

Inbegrepen

Responstijd bij uitval connectiviteit

24 uur (*)

Hardware-vervanging**

24 uur

Self Service Center

Inbegrepen

Inbegrepen geavanceeerde
ondersteuning***

-

Prijs/maand

4,17 per licentie

*Reactie van USE IT GROUP bvba binnen de responstijd, indien het probleem doorgegeven werd gedurende de werkuren (ma-do 09:00-18:00 en op vrijdag 09:00-12:00). Indien het probleem buiten de kantooruren doorgeven werd start de responstijd vanaf 09:00 de volgende werkdag.

**Na diagnose.
***Ondersteuningsminuten krijgt u per maand en zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand.


 

6.1 Netwerk. Wij garanderen dat ons datacenternetwerk elke maand 100% van de tijd beschikbaar is, uitgezonderd Onderhoud. Het datacenternetwerk omvat het deel van het USE IT GROUP bvba-netwerk vanaf, en niet inbegrepen, de uitgaande poort op uw cabinet switch tot de uitgaande poort van de border router en is inclusief managed switches, routers en bedrading. Wij zullen uw account aanvullen met 5% van de maandelijkse vergoeding voor elke 30 minuten netwerkdowntime, tot maximaal 100% van uw maandelijkse vergoeding voor de desbetreffende server(s).

6.2 Infrastructuur. Wij garanderen dat de HVAC- en stroomvoorzieningsinstallaties van ons datacenter elke maand 100% van de tijd functioneren, uitgezonderd Onderhoud. Stroomvoorziening is inclusief UPS-systemen, PDU's en bekabeling, maar uitgezonderd voedingen op uw servers. Downtime van de infrastructuur doet zich voor als een bepaalde server buiten werking is vanwege elektriciteitsproblemen of oververhitting. USE IT GROUP bvba zal uw account aanvullen met 5% van de maandelijkse vergoeding voor elke 30 minuten infrastructuurdowntime, tot maximaal 100% van uw maandelijkse vergoeding voor de desbetreffende server(s).

6.3 Hardware. Wij garanderen de werking van de volgende dedicated, door USE IT GROUP bvba verstrekte hardware: (i) switches, firewalls, load balancers en servers; (ii) direct attached storage-apparaten; (iii) netwerk attached storage-apparaten; en (iv) storage area networks ("SAN"). De reparatie of vervanging van hardware vangt aan zodra wij de oorzaak van het probleem hebben bepaald. De reparatie of vervanging van hardware is gegarandeerd voltooid binnen één (1) uur na probleembepaling voor switches, firewalls, loadbalancers, servers en direct attached storage-apparaten en binnen vijf (5) uur na probleembepaling voor network attached storage-apparaten. Voor storingen van SAN- apparaten garanderen wij dat een technische specialist met de nodige onderdelen ter plaatse komt en binnen vier (4) uur na probleemidentificatie met de reparatie aanvangt. Wij zullen uw account aanvullen met 5% van de maandelijkse vergoeding voor elk extra uur downtime (na het eerste (1) uur of de eerste vijf (5) uur voor de reparatie of vervanging, indien van toepassing, of, voor SAN-apparaten, voor elk extra uur vertraging in de aanvang van de reparatie), tot maximaal 100% van uw maandelijkse vergoeding voor de desbetreffende hardware. Deze garantie is exclusief de tijd die nodig is om uw systeem opnieuw te bouwen, zoals de tijd nodig om een vervangend apparaat te configureren, een RAID-array opnieuw aan te maken, apparaten vanaf hun standaardinstellingen te herconfigureren, besturingssystemen opnieuw te laden, applicaties opnieuw te laden en te configureren en/of voor herstel vanaf back-up (indien nodig).

6.4 Meting van tijdsduur. Ter bepaling of een tegoed verschuldigd is, zal de tijdsduur gemeten worden aan de hand van de tijdstempel gegenereerd door ons ticketsysteem, op grond van de tijd gedurende welke een onderbreking in ons monitoringsysteem staat geregistreerd totdat de netwerkbeschikbaarheid hersteld is of totdat het desbetreffende apparaat weer is ingeschakeld, wat als eerste van toepassing is. U kunt een supportticket openen om de aanvangstijd voor een supportaanvraag of ander incident vast te leggen ofwel openen wij een ticket indien u telefonisch contact met ons opneemt met het verzoek om support. Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kan er enige vertraging zitten tussen het tijdstip van de oproep en het moment dat wij een ticket openen.

6.5 Beperkingen op tegoeden. Niettegenstaande eventuele tegengestelde vermeldingen in deze Overeenkomst zal het maximale totale tegoed voor elke kalendermaand voor het verzuim om de Service Level Garanties volgens deze Overeenkomst na te komen, inclusief alle garanties, niet hoger zijn dan 100% van uw maandelijks terugkerende vergoeding voor de desbetreffende cloudservices. Tegoeden waar u zonder deze beperking recht op zou hebben, worden niet naar volgende maanden overgedragen.

6.5.2 Onderhoud. U hebt geen recht op een tegoed voor downtime of onderbrekingen die als gevolg van Onderhoud ontstaan. In het kader van de Service Level Garantie wordt onder Onderhoud verstaan:

6.5.2.1 Onderhoudsvensters van USE IT GROUP bvba – wijzigingen of reparaties aan gedeelde infrastructuur, zoals corerouting- of switchinginfrastructuur, die wij ten minste 72 uur op voorhand aankondigen en die plaatsvinden tijdens niet-piekuren in de tijdzone waar het datacenter gevestigd is.

6.5.2.2 Gepland klantspecifiek onderhoud – onderhoud van uw configuratie dat u zelf aanvraagt en dat wij samen met u op voorhand inplannen (ofwel per geval apart, ofwel op basis van bestaande instructies), zoals hardware- of software-upgrades;

6.5.2.3 Spoedeisend onderhoud – kritisch onvoorzien onderhoud dat vereist is voor de veiligheid of het prestatievermogen van uw configuratie of USE IT GROUP bvba’s netwerk.

6.5.3 Bijzondere voorvallen. U hebt geen recht op een tegoed voor downtime of onderbrekingen als gevolg van DoS-aanvallen, virusaanvallen, hackingaanvallen of andere omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

6.5.4 Logische toegang. De Service Level Garanties hangen af van het feit of Rackspace volledige logische toegang heeft tot uw configuratie; er is geen tegoed verschuldigd indien het tegoed u alleen toekomt vanwege uw beperking van de logische toegang van Rackspace tot uw configuratie.

6.5.5 Tegoedaanvragen/Valuta. U dient een tegoed uiterlijk veertien (14) dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het tegoed schriftelijk via een supportticket of per post aan te vragen. Wij zullen binnen 30 dagen contact met u opnemen om de claim goed te keuren dan wel te verwerpen of om meer informatie te vragen. Indien de claim wordt goedgekeurd, zal het tegoed op uw dienstenfactuur na goedkeuring vermeld staan. Indien u in een andere valuta dan euro voor uw Diensten betaalt, wordt elk voornoemd tegoed dat is uitgedrukt in een vast eurobedrag omgerekend in de valuta waarin u voor uw Diensten betaalt vanaf de datum van de factuur waarop het tegoed wordt toegepast.

7. Meldingsprocedure van incidenten met de cloudservices

Incidenten kunnen worden gemeld op onderstaande manieren:

 • Telefonisch en/of online aan de servicedesk van Use IT Group tijdens het standaard service window.

 • Online aan de algemene helpdesk van Use IT Group (http://support.bouwsoft.be/nl/login/) onder vermelding van SLA nummer, buiten het standaard service window.

7.1 Hoge prioriteit

Incidenten met een hoge prioriteit dienen tenminste telefonisch te worden gemeld indien de klant ervan verzekerd wil zijn dat de melding op het service level van prioriteit 1 wordt afgehandeld.

7.2 Buiten service window

Urgente incidenten kunnen buiten het afgesproken service window worden gemeld volgens onderstaande procedure.

7.3 Procedure

 • Urgente incidenten buiten het standaard service window dienen gemeld te worden via de algemene helpdesk van Use IT Group (http://support.bouwsoft.be/nl/login/). Bij de melding dient de melder zijn/haar naam, de bedrijfsnaam en een korte beschrijving van het incident te geven.

 • De call wordt geregistreerd en de geconsigneerde servicedesk engineer neem zo spoedig mogelijk contact op met de melder.

 1. Algemene dienstverlening

Dit document beschrijft in detail de scope van de dienstverlening en bijbehorende randvoorwaarden.

  1. Scope van de dienstverlening

De in deze Service Level Agreement (SLA) beschreven dienstverlening beperkt zich tot de door USE IT GROUP bvba geleverde producten.

Wanneer door de klant binnen de overeengekomen contractperiode wijzigingen worden aangebracht in de toegepaste server systemen of generieke applicaties of in het gebruik ervan die een substantiële toename van de werkzaamheden veroorzaken (extra licenties) zal tussen partijen overleg worden gevoerd over een mogelijk noodzakelijke aanpassing van deze SLA.

  1. Service window

Voor alle services geldt het onderstaande standaard service window (servicetijden).

 

Periode

Tijd

maandag t/m donderdag

08.30 – 17.30

vrijdag

08.30 – 12.00

 

 

 

Uitgesloten zijn alle officiële feestdagen.

Voor de reactietijd op een call worden de service windows aaneengesloten beschouwd.

  1. Stand by

De USE IT GROUP bvba servicedesk engineers zijn geconsigneerd buiten het hierboven genoemde service window voor het afhandelen van urgente incidenten (prioriteit 1).

 • Communicatie buiten de service window verloopt via de USE IT GROUP bvba online helpdesk

  1. Procedure

 • Urgente incidenten buiten het standaard service window dienen gemeld te worden via de online helpdesk van USE IT GROUP bvba (http://support.bouwsoft.be/nl/login/)

 • Bij de melding dient de melder zijn/haar naam, de bedrijfsnaam en een korte beschrijving van het incident te geven.

 • De call wordt geregistreerd en de geconsigneerde servicedesk engineer neem zo spoedig mogelijk contact op met de melder.

 • Incidenten mogen gemeld worden door de medewerkers van de klant die toegang hebben tot de online helpdesk

 • De service levels beschreven in hoofdstuk 2 ‘Meldingsprocedure van incidenten’

 • De bepalingen van onderhavige SLA zijn ook van toepassing op incidenten gemeld tijdens het stand-by service window.

 

  1. Locatie van werkzaamheden

Ondersteuning vindt primair plaats vanuit de servicedesk van USE IT GROUP bvba . Het gaat hierbij om 2e en 3e lijns ondersteuning. Indien nodig zal USE IT GROUP bvba ook op de computer van de klant werkzaamheden uitvoeren (via Teamviewer).

  1. Overige

De verbinding met het netwerk van de klant zal USE IT GROUP bvba tot stand brengen via een Teamviewer. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting op locatie.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Use IT Group bvba aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt. Use IT Group bvba wijst elke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst vermelde garantie in de grootste mogelijke door de wet toegestane mate af, inclusief impliciete garanties met betrekking tot toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel. Er kunnen in de Productbeschrijving wel vergoedingen worden afgesproken die betrekking hebben op de uptime en bereikbaarheid van het Product.

9.2 De totale aansprakelijkheid van Use IT Group bvba wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan 12 maal de maandelijkse kosten bij Use IT Group bvba van de bij de opgetreden schade betrokken Producten.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) de redelijke kosten die Klant maakt om het Product aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;

(b) de kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het eventuele oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Use IT Group bvba op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

(d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4 Aansprakelijkheid van Use IT Group bvba voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, verlies van rechten of domeinnamen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.5 De aansprakelijkheid van Use IT Group bvba wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Use IT Group bvba onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Use IT Group bvba ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Use IT Group bvba in staat is adequaat te reageren.

9.6 Serviceovereenkomst - uitsluitingen

Deze Serviceovereenkomst en alle van toepassing zijnde Serviceniveaus zijn niet van toepassing in het geval van prestatie- of beschikbaarheidsproblemen:

 • vanwege factoren die redelijkerwijs buiten de controle van Use IT Group vallen (bijvoorbeeld een netwerk- of apparaatstoring buiten de datacentrums van USE IT GROUP bvba);

 • die het gevolg zijn van het gebruik door de Klant van hardware, software of services die niet door USE IT GROUP bvba zijn geleverd in relatie tot cloudservices

 • wanneer de Klant versies van besturingssystemen voor cloudservices gebruikt die niet zijn getest en compatibel met de programmatuur van USE IT GROUP bvba zijn gebleken. De lijst met compatibele besturingssystemen is beschikbaar op http://support.USE IT GROUP.com/nl/ondersteuning/faq

 • vanwege het gebruik door de Klant van de Service op een wijze die niet is beschreven in de door USE IT GROUP bvba gepubliceerde documentatie of richtlijnen;

 • die zijn veroorzaakt door het gebruik van de Service door de Klant nadat USE IT GROUP bvba de Klant heeft geadviseerd het gebruik van de Service aan te passen, indien de Klant het gebruik van de Service niet zoals geadviseerd heeft aangepast;

 • tijdens of met betrekking tot Previews (zoals deze door USE IT GROUP bvba zijn vastgesteld);

 • die kunnen worden toegeschreven aan de handelingen door personen die zich met gebruikmaking van wachtwoorden of apparatuur van de Klant onbevoegd toegang hebben verschaft tot de Service van USE IT GROUP bvba of die anderszins voortvloeien uit nalatigheid van de Klant tot het naleven van toepasselijke beveiligingsvoorschriften.
   

 • Servicevergoedingen

  • Hieronder worden de hoogte van het bedrag en de berekeningswijze voor Servicevergoedingen besproken in relatie tot elke Serviceniveaubeschrijving.

  • Een servicevergoeding is de enige, exclusieve verhaalsmogelijkheid van de Klant bij elke schending van deze serviceovereenkomst.

  • Een Servicevergoeding die in een factuurmaand wordt toegekend, zal onder geen enkele omstandigheid meer bedragen dan het maandelijkse tarief dat aan de Klant wordt berekend.

  • Voor Services die zijn aangeschaft als onderdeel van een pakket, wordt de Servicevergoeding berekend naar verhouding van de kosten voor het totale pakket. Deze verhouding wordt door USE IT GROUP bvba in alle redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Indien de Klant Services heeft aangeschaft bij een wederverkoper, wordt de Servicevergoeding berekend op basis van de geschatte detailhandelsprijs van de betreffende Service. Deze prijs wordt door USE IT GROUP bvba in alle redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

  • Servicevergoedingen in het kader van deze serviceovereenkomst worden uitsluitend berekend op basis van de maandelijkse tarieven die gekoppeld zijn aan een bepaalde service voor elk abonnement dat niet voldeed aan het beschikbaarheidspercentage dat is gedefinieerd in het onderstaande serviceniveaugedeelte.

 

12. Software

12.1 Use IT Group bvba staat in voor het controleren van het correcte gebruik van software licenties op de Producten van de Klant.

12.2 De Klant zal door Use IT Group bvba en haar leveranciers beschikbaar gestelde software niet wijzigen, kopiëren of nabouwen zonder uitdrukkelijke toestemming van Use IT Group bvba of als dit door de desbetreffende software licentie uitdrukkelijk is toegestaan.