Algemene VoorwaardenOnderhavig document omvat de voorwaarden die van toepassing zijn op onze contracten.

 

1.    Partijen, voorwaarden en termen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

VISMA BOUWSOFT verwijst naar de firma VISMA BOUWSOFT, met zetel te Molenweg 9, B-8377 MEETKERKE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0466.415.194.

‘Bouwsoft, Groensoft, Archisoft’ zijn de softwareproducten van VISMA BOUWSOFT.

'Koper en/of klant' : de medecontractant die met VISMA BOUWSOFT in een contractuele relatie staat ingevolge de aankoop van een licentie  op de door VISMA BOUWSOFT aangeboden software. VISMA BOUWSOFT levert alleen aan professionele kopers, niet aan consumenten.

'Software, Product': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten, dewelke uitsluitend digitale producten of diensten omvatten, naast de mogelijke opleiding voor de software die door VISMA BOUWSOFT wordt aangeboden.

‘Overeenkomst’ : De koopovereenkomst voor software impliceert het verwerven van een tijdelijke en jaarlijks vergoedbare Licentie.

De "Productbeschrijving" is alle naar de klant gecommuniceerde elektronische of schriftelijke informatie die het product en alle afspraken daaromtrent beschrijft.  Als schriftelijke of elektronische communicatie over een bepaald product afwijkt van informatie op de website of andere publiekelijk beschikbare informatiebronnen dan prevaleert de schriftelijke of elektronische informatie.

‘Programmatuur’ : de gestandaardiseerde toepassingssoftware Bouwsoft/Groensoft/Archisoft en de bijhorende documentatie, aangewend voor het beheer en de verwerking van de informatie van een aannemingsbedrijf in de bouwsector en tuinsector, en architectuurondernemingen.

‘Klantenondersteuning’: het tijdens de service-uren van de licentiegever telefonisch en/of per elektronisch ticket verstrekken van informatie aan de licentienemer met het oog op het oplossen van gemelde gebruiks- en/of technische problemen. 

‘Activatie’ : het in werking stellen van de software voor de koper.

‘Activatiejaar’ : de periode van één jaar die loopt vanaf de activatie en die jaarlijks met één jaar wordt verlengd mits tijdige betaling van de abonnementsprijs. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten, met uitsluiting van alle inkoop- of algemene voorwaarden van de klant.  

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van VISMA BOUWSOFT en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. VISMA BOUWSOFT kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de koper.

 

2.    Het tot stand komen van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijk contract wordt ondertekend dan wel, in het geval het contract via de Webshop wordt afgesloten, een orderbevestiging per e-mail (via de Webshop) is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

VISMA BOUWSOFT en haar klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

De klant erkent dat hij bij elektronische contracteren dient te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden; het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om die effectief te consulteren vooraleer de bestelling te plaatsen.

De elektronische bestanden van VISMA BOUWSOFT gelden hierbij als volledig bewijs, onder meer voor wat betreft de ontvangst van het aanbod van de koper en de verzending van de orderbevestiging

De koper kan de tot stand gekomen overeenkomst niet annuleren.

De toepassing van art. 1794 B.W. wordt hierbij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Indien de klant uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal klant te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen of betalingsuitnodigingen in geval mocht blijken dat klant ten tijde van de opdracht aan de Use IT Group niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

 

3.    Prijzen.

Alle prijzen zijn terug te vinden op de Webshop en zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De koper is de prijs verschuldigd die vermeld staat in het contract en/of die VISMA BOUWSOFT in haar orderbevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VISMA BOUWSOFT worden gecorrigeerd. Extra kosten, zoals administratieve kosten, worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen bijkomende voorwaarden gelden. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

De koper is een eenmalige licentieprijs verschuldigd gelijk aan het bedrag bepaald en berekend volgens de elementen van de programmatuur waarop de koper intekent, alsmede volgens de mate waarin netwerkgebruik is toegelaten.

De koper is bovendien per potentiële gelijktijdige gebruiker van de software, op de verjaardag van de laatste activatie, de jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd.

De abonnementsprijs kan door VISMA BOUWSOFT worden aangepast.

 

4.    Betaling

4.1.    Betalingsuitnodigingen worden steeds elektronisch verzonden, zowel voor nieuwe contracten als voor de jaarlijkse verlenging.

4.2.    De betalingsuitnodiging voor nieuwe klanten is altijd verschuldigd omdat de toepassing van art. 1794 BW is uitgesloten.

De activatie van de software voor nieuwe klanten wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling van de klant.

Bij wanbetaling kan VISMA BOUWSOFT de integrale betaling inclusief opleiding gerechtelijk invorderen.

Alle facturen en betalingsuitnodigingen van de licentiegever zijn betaalbaar op de zetel van de licentiegever volgens de bepalingen van art. 4.4 infra. Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van één maand na de vervaldatum is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van de eerste betalingsuitnodiging. Daarenboven is dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % te rekenen op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00.

4.3.    Voor de jaarlijkse abonnementsvergoeding, die vooraf betaalbaar is voor het volgende activatiejaar, geldt volgende regeling, onverminderd de uitzondering bij renting die behandeld wordt in artikel 4.5 infra :

Het niet-betalen na de betalingsuitnodiging die wordt verzonden 21 dagen vóór de vervaldag en die zo nodig gevolgd wordt door twee betalingsherinneringen, leidt tot een de-activatie van de licenties op het einde van het lopende activatiejaar, en geldt derhalve als een stilzwijgende opzegging van de zijde van de klant tegen het einde van het lopende activatiejaar.

Een kopie van de data zal dan gedurende twee jaar (vanaf het einde van het contract, hetzij de datum van gerechtelijke ontbinding, hetzij de datum van opschorting van prestaties door VISMA BOUWSOFT) bewaard worden door VISMA BOUWSOFT op een aparte server. Na twee jaar zullen die data vernietigd worden zonder enig verhaal lastens VISMA BOUWSOFT. 

Binnen die periode van twee jaar kan de klant heractivatie vragen tegen betaling.

4.4.    Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald.

Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om een online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt VISMA BOUWSOFT een betalingstermijn van 14 dagen na de orderbevestiging.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.  VISMA BOUWSOFT is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

4.5.    Indien de software werd aangekocht via renting (BNP Paribas), dan is de klant minimaal voor drie activatiejaren gebonden, dit daar de renting een periode van 36 maand beslaat. Beëindiging kan dan ten vroegste tegen het einde van het derde activatiejaar.

 

5.    Voorwerp van de overeenkomst

VISMA BOUWSOFT verleent in het kader van de licentie aan de koper een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur, hetgeen de koper aanvaardt door de installatie van de software.

Het gebruiksrecht is beperkt tot een normaal gebruik van de software. 

Daarnaast heeft de klant recht op de klantenondersteuning alsmede op de aanpassingen van de programmatuur door nieuwe versies.   

VISMA BOUWSOFT kan steeds nieuwe versies, updates en releases uitbrengen van de software, naar eigen inzicht en die zijn steeds ter beschikking voor de actieve klanten.

De koper mag de software (in haar geheel of gedeeltelijk) nooit verder verhuren, verkopen, openbaar maken (de code), bewerken, aanpassen of anderszins commercialiseren. De koper mag de software ook niet verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik, noch de informatie omtrent het auteurschap van VISMA BOUWSOFT en de ontwikkelaar verwijderen uit de software.

 

6.    Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door VISMA BOUWSOFT geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde digitale programmatuur (software) niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de koper VISMA BOUWSOFT hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de digitale levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper.

 

7.    Overmacht.

In geval van overmacht is VISMA BOUWSOFT niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. VISMA BOUWSOFT is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door Schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

8.    Ongeldige bedingen

Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de overeenkomst.

In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met mekaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen (onder meer de economische gevolgen) zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.

 

9.    Afstand van recht

In geval de licentiegever niet reageert op een inbreuk door de licentienemer op de bepalingen van de overeenkomst, zal dit niet kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand van recht m.b.t. de geschonden bepalingen van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk werd bevestigd.

 

10.    Intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij de respectievelijke eigenaars. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

De actieve merkrechten van VISMA BOUWSOFT betreffen:

“BOUWSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892634, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215520, 10-12-2010, 09.50, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

“BATILOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892636 Numéro, date et heure du dépôt 1215522 10-12-2010 , 09.55, Date d'échéance 10-12-2020, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

“GROENSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892635, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215521 10-12-2010 , 09.53, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

“VERTLOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892637 Numéro, date et heure du dépôt 1215523 10-12-2010 , 09.55, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

“ARCHISOFT” (Inschrijvingsnummer 1017003, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1356338, 23-06-2017 , 16;53, Datum inschrijving 14-09-2017 Datum publicatie depot 04-07+2017 Publicatiedatum van de inschrijving 14-09-2017).

VISMA BOUWSOFT heeft auteursrechten op haar software (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). Niet alleen het grafisch ontwerp of front-end (wat de klant ziet en gebruikt binnen de software) kent bescherming, ook de teksten en andere informatie vallen onder het auteursrecht. Er gebeurt geen enkele overdracht van (auteurs)rechten, door het gebruik of installatie van de software.

Er rust eveneens auteursrechten op alle juridische teksten. Alle rechten hierop blijven bij VISMA BOUWSOFT. Het kopiëren, publiceren of anderszins verveelvoudigen van deze teksten is niet toegestaan.

Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om gebruik van het product zelf.

Beide partijen komen voorts overeen geen gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de ander of deze aan een derde partij bekend te maken, behalve met betrekking tot de verlening of gebruikmaking van de producten, de uitoefening van de respectieve wettelijke rechten volgens de overeenkomst of als dit door de wet wordt vereist.

Als een verzoek van een derde tot overdracht van vertrouwelijke informatie ontvangen wordt zal de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden behalve als dit door de wet verboden is.

VISMA BOUWSOFT verwerft geen eigendomsbelang in of rechten op de informatie die de klant over het VISMA BOUWSOFT netwerk transporteert of opslaat tenzij er schriftelijk of elektronisch op voorhand is overeengekomen dat dit het geval zal zijn.

 

11.    Verwerking persoonsgegevens

11.1.    De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de facturen en het leveren van bijstand bij gebruik van de software. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de VISMA BOUWSOFT website. 

11.2.    De persoonlijke gegevens van de klant zullen niet worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd of aan derden beschikbaar worden gesteld behalve:

(a) als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;

(b) als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het product (bijvoorbeeld de het opmaken van een factuur in de programmatuur of credit card gegevens bij een betalingsverwerker);

(c) indien nodig om de rechten van VISMA BOUWSOFT volgens de overeenkomst uit te oefenen of om fraude of aanvallen tegen de VISMA BOUWSOFT infrastructuur te bestrijden.

11.3.    Anonieme technische gegevens die verband houden met door de klant afgenomen producten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.

11.4.    Om haar dienstverlening te verbeteren kan VISMA BOUWSOFT cookies plaatsen als de klant of bezoeker van de website of web interfaces gebruik maakt. Deze cookies kunnen niet als code worden uitgevoerd.

11.5.    De enige overheden die gegevens kunnen vorderen die op de VISMA BOUWSOFT infrastructuur zijn opgeslagen zijn de overheden van de landen waar de fysische servers gelokaliseerd zijn. VISMA BOUWSOFT stelt nadrukkelijk in dit opzicht geen enkele verplichting te hebben ten opzichte van enige andere overheden. 

11.6.    VISMA BOUWSOFT zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant niet bekendmaken dat zij diensten aan de klant verleent, dit behoudens ingevolge een gewettigd verzoek van de overheid.

11.7.    Indien wettelijk mogelijk zal VISMA BOUWSOFT de klant op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.

11.8.    VISMA BOUWSOFT zal op verzoek persoonlijke gegevens verwijderen tenzij dit volgens de wet niet is toegestaan.

11.9.    VISMA BOUWSOFT zal de klant op verzoek informatie leveren over welke persoonlijke gegevens onder welke omstandigheden bewaard zullen worden.

 

12.    Opschorting van de dienstverlening

Het leveren van producten kan zonder enige aansprakelijkheid of vermindering van te betalen bedragen worden opgeschort indien:

- VISMA BOUWSOFT hier door de Belgische wet door verplicht wordt.

- het systeem van de klant wordt aangevallen of gehackt en VISMA BOUWSOFT redelijkerwijs kan vermoeden dat door het opschorten van de dienstverlening de schade van de klant of die van anderen gelimiteerd kan worden.

- als de stabiliteit van de dienstverlening van VISMA BOUWSOFT aan andere klanten bedreigd wordt of als het relevante product gebruikt wordt om de infrastructuur van VISMA BOUWSOFT zelf aan te vallen.

- als het product significant meer verbruikt dan op basis van de volgens de overeenkomst toebedeelde limieten verwacht kan worden en dit tot significante financiële schade van de klant of van VISMA BOUWSOFT zou kunnen leiden.

Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal VISMA BOUWSOFT altijd proberen met de klant in contact te komen teneinde een tijdige waarschuwing te geven van een op handen zijnde opschorting.

 

13.    Beëindiging door VISMA BOUWSOFT

VISMA BOUWSOFT kan de dienst zonder opzeggingstermijn schriftelijk of elektronisch beëindigen indien:

- cruciale accountgegevens onjuist of onvolledig zijn doorgegeven;

- de persoon die de overeenkomst heeft getekend niet het wettelijk recht of de bevoegdheid had om de overeenkomst aan te gaan;

- de klant verzuimt verplichtingen in de Overeenkomt na te komen en dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen nadat VISMA BOUWSOFT dit meldt verholpen is.

Deze beëindiging geeft geen enkel recht op terugbetaling van de zijde van de klant.

Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal VISMA BOUWSOFT de klant altijd zo snel mogelijk Elektronisch of Schriftelijk berichten over een beëindiging zonder opzegging.

USE IT GR0UP kan ook de overeenkomst opzeggen voor een volgend activatiejaar mits betekening van een opzegging bij aangetekend schrijven met een opzegperiode van 3 maanden.

 

14.    Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, de SLA of de productbeschrijving

- VISMA BOUWSOFT kan deze algemene voorwaarden, de SLA of de productbeschrijving wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden, een nieuwe SLA of een nieuwe productbeschrijving zullen elektronisch worden medegedeeld op legal.bouwsoft.be .

- Nieuwe algemene voorwaarden, SLA bepalingen of wijzigingen van een productbeschrijving zullen voor nieuwe producten onmiddellijk en voor bestaande producten na dertig (30) dagen van kracht worden.

- De klant kan binnen dertig (30) dagen schriftelijk of elektronisch bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan VISMA BOUWSOFT de wijziging met betrekking tot deze klant terugdraaien of de overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de klant minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude algemene voorwaarden, SLA bepalingen of productbeschrijving van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door VISMA BOUWSOFT worden terugbetaald.

- Veranderingen in de algemene voorwaarden die voor de klant zonder meer positief of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de klant bezwaar kan maken effectief worden.

 

15.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VISMA BOUWSOFT, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank met zetel te Brugge.

 

16.    Aansprakelijkheid

VISMA BOUWSOFT neemt geen aansprakelijkheid op voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik of installatie van haar software. 

VISMA BOUWSOFT exonereert zich niet voor haar essentiële aansprakelijkheid, maar levert haar programmatuur (de software) wel ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’. Dit impliceert dat de klant de software afneemt en gebruikt met eventuele fouten in de code en zonder een individueel recht op maatwerk.

VISMA BOUWSOFT tracht de aanwezige informatie zo actueel mogelijk te houden. Fouten zijn echter steeds mogelijk, maar kunnen nooit tot aansprakelijkheid van VISMA BOUWSOFT leiden. Indien de klant een fout heeft opgemerkt, dan hij dit melden via support@bouwsoft.be.

URL’s (links), waarvan de inhoud door externe partijen wordt gecontroleerd, kunnen geen voorwerp van aansprakelijkheid in hoofde van VISMA BOUWSOFT uitmaken.

VISMA BOUWSOFT zal zich inspannen door haar of door klant geconstateerde storingen in haar infrastructuur naar beste vermogen te verhelpen. Er zullen tijdens storingen indien mogelijk statusupdates gegeven worden.

De totale aansprakelijkheid van VISMA BOUWSOFT wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, en dit tot maximaal een bedrag gelijk aan de jaarlijkse abonnementsprijs voor de producten.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die de klant moet maken om het product aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft beëindigd of in rechte heeft laten ontbinden.

Elke aansprakelijkheid van VISMA BOUWSOFT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, verlies van rechten of domeinnamen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van VISMA BOUWSOFT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant VISMA BOUWSOFT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VISMA BOUWSOFT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VISMA BOUWSOFT in staat is adequaat te reageren.

 

17.    SLA (Service Level Agreement; klantenondersteuning)

17.1.    Definities:

“VISMA BOUWSOFT Interface” is de VISMA BOUWSOFT account waar de klant online op kan inloggen.

"Elektronisch" of "Elektronische" betekent

- In het geval van een communicatie van VISMA BOUWSOFT naar de klant:

- per e-mail naar een door Use IT Group gekend emailadres van de klant.

- Via de Online helpdesk (http://support.bouwsoft.be/nl/login/

- In het geval van een communicatie van de klant naar VISMA BOUWSOFT:

- per e-mail naar het relevante VISMA BOUWSOFT e-mailadres

- via de Online Helpdesk (http://support.bouwsoft.be/nl/login/)

"Schriftelijk" of "Schriftelijke" betekent communicatie via brief, fax of via e-mail met als bijlage een ingescande brief naar een e-mailadres zoals hierboven beschreven in 'Elektronisch'.

De “Service Level Agreement” of “SLA” beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren dienstenniveau van de door VISMA BOUWSOFT aangeboden diensten.

 

17.2.    Cloudservices: Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Definities:

  1. “Maximumaantal Connectiviteitsminuten” is het totale aantal bij elkaar opgetelde minuten tijdens een factureringsmaand voor alle internetrollen (licenties). het maximumaantal connectiviteitsminuten wordt gemeten vanaf het moment waarop de cloudservices worden geïmplementeerd en de bijbehorende rollen zijn gestart ten gevolge van een actie die door de klant is geïnitieerd tot het moment waarop de klant een actie heeft geïnitieerd die zou leiden tot het stoppen of verwijderen van de cloudservices.

  2. “Uitvaltijd Connectiviteit” is het totale aantal bij elkaar opgetelde minuten dat deel uitmaakt van het maximumaantal connectiviteitsminuten dat geen externe connectiviteit heeft.

  3. “Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit” voor een bepaalde klant is het totale maximumaantal connectiviteitsminuten min uitvaltijd connectiviteit gedeeld door maximumaantal connectiviteitsminuten voor een factureringsmaand voor een bepaald contract. Maandelijkse
    beschikbaarheidspercentage connectiviteit wordt uitgedrukt met de volgende formule:

http://legal.bouwsoft.be/gfx/formule-bouwsoft-legal.png

  1. Serviceniveaus: Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage Connectiviteit

Servicevergoeding*

<99.95%

10%

<99%

25%

 

*De servicevergoeding geldt alleen voor de maandelijkse gebruikskosten van de Cloudservices van VISMA BOUWSOFT (d.w.z. dat dit niet geldt voor kosten voor andere functies, zoals gegevensopslag). Vergoedingen worden alleen berekend op basis van een bepaalde service voor elk abonnement die niet voldeed aan het bijbehorende beschikbaarheidspercentage voor dat abonnement zoals is gedefinieerd in het serviceniveaugedeelte van dit document.

17.3.    Verantwoordelijkheden van de klant

- De klant dient regelmatig een lokale back-up te maken van zijn data die ook in de cloud staan. De software stelt hiertoe een lokale back-up module ter beschikking. Het is dus de eigen verantwoordelijkheid van de klant om schade aan zijn data te beperken in geval van incidenten in de cloud.

- De klant zal VISMA BOUWSOFT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

- VISMA BOUWSOFT kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een klant of potentiële klant. De klant zal hier alle gevraagde medewerking aan verlenen.

- De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het product. VISMA BOUWSOFT wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het product ondernomen worden.

- De klant is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures behalve als dit in de productbeschrijving nadrukkelijk anders is afgesproken. VISMA BOUWSOFT is niet verantwoordelijk naar de klant of een derde toe voor ongeoorloofde toegang tot de gegevens van de klant of ongeoorloofde gebruikmaking van de producten.

- De klant zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in de VISMA BOUWSOFT infrastructuur aan VISMA BOUWSOFT rapporteren.

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant om wijzigingen in benaming, adres of factuurgegevens of andere accountgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan VISMA BOUWSOFT door te geven.

- De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de gekozen producten.

- VISMA BOUWSOFT neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diensten die het niet contractueel verplicht is te leveren maar die zonder extra kosten worden uitgevoerd.

- VISMA BOUWSOFT kan producten en diensten van derde partijen aanbevelen. VISMA BOUWSOFT wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten en diensten af.

17.4.    Onderhoud en technische aanpassingen

- VISMA BOUWSOFT past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het product dan zal dit geen overtreding van de overeenkomst betekenen. Een verandering van IP adres heeft geen significante negatieve invloed volgens de definitie in dit artikel.

- Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. VISMA BOUWSOFT zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen.

17.5.    Service Levels Garanties

 

Standaard

Gratis telefonische ondersteuning

Inbegrepen

Responstijd bij uitval applicatie

24 uur (*)

Self Service Center

Inbegrepen

 

*Reactie van VISMA BOUWSOFT binnen de responstijd, indien het probleem doorgegeven werd gedurende de werkuren (ma-do 09:00-18:00 en op vrijdag 09:00-12:00). Indien het probleem buiten de kantooruren doorgeven werd start de responstijd vanaf 09:00 de volgende werkdag. 

17.6.    Netwerk.

VISMA BOUWSOFT garandeert dat haar datacenternetwerk elke maand 100% van de tijd beschikbaar is, uitgezonderd onderhoud. Het datacenternetwerk omvat het deel van het VISMA BOUWSOFT -netwerk vanaf, en niet inbegrepen, de uitgaande poort op uw cabinet switch tot de uitgaande poort van de border router en is inclusief managed switches, routers en bedrading. 

VISMA BOUWSOFT zal de account van de klant aanvullen met 5% van de maandelijkse vergoeding voor elke 30 minuten netwerkdowntime, tot maximaal 100% van de jaarlijkse abonnementsvergoeding (herleid tot maandbasis) voor de desbetreffende server(s).

 

17.7.    Infrastructuur. 

VISMA BOUWSOFT garandeert dat de HVAC- en stroomvoorzieningsinstallaties van haar datacenter elke maand 100% van de tijd functioneren, uitgezonderd onderhoud. Stroomvoorziening is inclusief UPS-systemen, PDU's en bekabeling, maar uitgezonderd voedingen op uw servers. Downtime van de infrastructuur doet zich voor als een bepaalde server buiten werking is vanwege elektriciteitsproblemen of oververhitting. VISMA BOUWSOFT zal uw account aanvullen met 5% van de jaarlijkse abonnementsvergoeding (herleid tot maandbasis) voor elke 30 minuten infrastructuurdowntime, tot maximaal 100% voor de desbetreffende server(s).

 

17.8.    Hardware.

VISMA BOUWSOFT garandeert de werking van de volgende dedicated, door VISMA BOUWSOFT verstrekte hardware: (i) switches, firewalls, load balancers en servers; (ii) direct attached storage-apparaten; (iii) netwerk attached storage-apparaten; en (iv) storage area networks ("SAN"). De reparatie of vervanging van hardware vangt aan zodra wij de oorzaak van het probleem hebben bepaald. De reparatie of vervanging van hardware is gegarandeerd voltooid binnen één (1) uur na probleembepaling voor switches, firewalls, loadbalancers, servers en direct attached storage-apparaten en binnen vijf (5) uur na probleembepaling voor network attached storage-apparaten. 

 

17.9.    Tegoeden en beperkingen  

Voor services die zijn aangeschaft als onderdeel van een pakket, wordt de Servicevergoeding berekend naar verhouding van de kosten voor het totale pakket. Deze verhouding wordt door VISMA BOUWSOFT in alle redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Indien de klant Services heeft aangeschaft bij een wederverkoper, wordt de servicevergoeding berekend op basis van de geschatte detailhandelsprijs van de betreffende service. Deze prijs wordt door VISMA BOUWSOFT in alle redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

Servicevergoedingen in het kader van deze serviceovereenkomst worden uitsluitend berekend op basis van de jaarlijkse abonnementstarieven omgerekend naar maandbasis.

Niettegenstaande eventuele tegengestelde vermeldingen in deze overeenkomst zal het maximale totale tegoed voor elke kalendermaand voor het verzuim om de Service Level Garanties volgens deze overeenkomst na te komen, inclusief alle garanties, niet hoger zijn dan 100% van uw jaarlijkse abonnementsvergoeding herleid op maandbasis, voor de desbetreffende cloudservices. 

Tegoeden waar u zonder deze beperking recht op zou hebben, worden niet naar volgende maanden overgedragen.

17.10.    Onderhoud. 

De klant heeft geen recht op een tegoed voor downtime of onderbrekingen die als gevolg van onderhoud ontstaan. In het kader van de Service Level Garantie wordt onder onderhoud verstaan:

- Onderhoudsvensters van VISMA BOUWSOFT  – wijzigingen of reparaties aan gedeelde infrastructuur, zoals corerouting- of switchinginfrastructuur, die wij ten minste 72 uur op voorhand aankondigen en die plaatsvinden tijdens niet-piekuren in de tijdzone waar het datacenter gevestigd is.

- Gepland klantspecifiek onderhoud – onderhoud van de configuratie van de klant dat de klant zelf aanvraagt en dat VISMA BOUWSOFT samen met de klant op voorhand inplant (ofwel per geval apart, ofwel op basis van bestaande instructies), zoals hardware- of software-upgrades;

- Spoedeisend onderhoud – kritisch onvoorzien onderhoud dat vereist is voor de veiligheid of het prestatievermogen van de configuratie van de klant of VISMA BOUWSOFT ’s netwerk.

- Bijzondere voorvallen. De klant heeft geen recht op een tegoed voor downtime of onderbrekingen als gevolg van DOS-aanvallen, virusaanvallen, hackingaanvallen of andere omstandigheden waar VISMA BOUWSOFT geen controle over heeft.

- Logische toegang. De Service Level Garanties hangen af van het feit of rackspace volledige logische toegang heeft tot de configuratie van de  klant; er is geen tegoed verschuldigd indien het tegoed de klant alleen zou toekomen vanwege de beperking van de logische toegang van rackspace tot de configuratie van de klant.

- Tegoedaanvragen/Valuta. De klant dient een tegoed uiterlijk veertien (14) dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het tegoed schriftelijk via een supportticket of per post aan te vragen. VISMA BOUWSOFT zal binnen 30 dagen contact met de klant opnemen om de claim goed te keuren dan wel te verwerpen of om meer informatie te vragen. 

17.11.    Meldingsprocedure van incidenten met de cloudservices

Incidenten kunnen worden gemeld op onderstaande manieren:

- Telefonisch en/of online aan de servicedesk van Use IT Group tijdens het standaard service window.

- Online aan de algemene helpdesk van Use IT Group (http://support.bouwsoft.be/nl/login/) onder vermelding van SLA nummer, buiten het standaard service window.

 

17.12.    Hoge prioriteit

Incidenten met een hoge prioriteit dienen tenminste telefonisch te worden gemeld indien de klant ervan verzekerd wil zijn dat de melding prioritair wordt afgehandeld.

 

17.13.    Buiten service window

Urgente incidenten kunnen buiten het afgesproken service window worden gemeld volgens onderstaande procedure.

- Urgente incidenten buiten het standaard service window dienen gemeld te worden via de algemene helpdesk van Use IT Group (http://support.bouwsoft.be/nl/login/). Bij de melding dient de melder zijn/haar naam, de bedrijfsnaam en een korte beschrijving van het incident te geven.

- De call wordt geregistreerd en de geconsigneerde servicedesk engineer neem zo spoedig mogelijk contact op met de melder.

17.14.    Algemene dienstverlening

De in deze Service Level Agreement (SLA) beschreven dienstverlening beperkt zich uiteraard tot de door VISMA BOUWSOFT geleverde producten.

Voor alle services geldt het onderstaande standaard service window (servicetijden).

Periode

Tijd

maandag t/m donderdag

08.30 – 17.30

vrijdag

08.30 – 12.00

 

Uitgesloten zijn alle officiële feestdagen.


Voor de reactietijd op een call worden de service windows aaneengesloten beschouwd.

- De call wordt geregistreerd en de geconsigneerde servicedesk engineer neemt zo spoedig mogelijk contact op met de melder.

- Incidenten mogen gemeld worden door de medewerkers van de klant die toegang hebben tot de online helpdesk

- De bepalingen van onderhavige SLA zijn ook van toepassing op incidenten gemeld tijdens het stand-by service window.

17.15.    Locatie van werkzaamheden

Ondersteuning vindt primair plaats vanuit de servicedesk van VISMA BOUWSOFT.  

Indien nodig zal VISMA BOUWSOFT ook op de computer van de klant werkzaamheden uitvoeren (via Teamviewer).

De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting op locatie.

 

17.16.    Bijkomende uitsluitingen op de SLA

Deze serviceovereenkomst is niet van toepassing in het geval van prestatie- of beschikbaarheidsproblemen:

- vanwege factoren die redelijkerwijs buiten de controle van VISMA BOUWSOFT vallen (bijvoorbeeld een netwerk- of apparaatstoring buiten de datacentrums van VISMA BOUWSOFT );

- die het gevolg zijn van het gebruik door de klant van hardware, software of services die niet door VISMA BOUWSOFT  zijn geleverd in relatie tot cloudservices;

- wanneer de klant versies van besturingssystemen voor cloudservices gebruikt die niet zijn getest en compatibel met de programmatuur van VISMA BOUWSOFT zijn gebleken. De lijst met compatibele besturingssystemen is hier beschikbaar.

- vanwege het gebruik door de klant van de service op een wijze die niet is beschreven in de door VISMA BOUWSOFT gepubliceerde documentatie of richtlijnen;

- die zijn veroorzaakt door het gebruik van de service door de klant nadat VISMA BOUWSOFT de klant heeft geadviseerd het gebruik van de service aan te passen, indien de klant het gebruik van de service niet zoals geadviseerd heeft aangepast;

- tijdens of met betrekking tot previews (zoals deze door VISMA BOUWSOFT zijn vastgesteld);

- die kunnen worden toegeschreven aan de handelingen door personen die zich met gebruikmaking van wachtwoorden of apparatuur van de klant onbevoegd toegang hebben verschaft tot de service van VISMA BOUWSOFT of die anderszins voortvloeien uit nalatigheid van de klant tot het naleven van toepasselijke beveiligingsvoorschriften.