ProclaimerIn deze Proclaimer (of ‘Disclaimer’) wordt verstaan onder:

 

‘USE IT GROUP, Bouwsoft, Groensoft, Archisoft’: USE IT GROUP nv, met zetel te Molenweg 9, B-8377 MEETKERKE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0466.415.194.

 

'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met USE IT GROUP via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1. Wat is een proclaimer?

 

USE IT GROUP vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij USE IT GROUP geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We steken ons niet weg achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.

 

2. Wat mag ik verwachten van de USE IT GROUP-website?

 

Je mag dan ook verwachten van USE IT GROUP dat de beschikbare online informatie (teksten, beelden, documenten, links, code) actueel en betrouwbaar is. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie. Hoewel USE IT GROUP alles in het werkt stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

 

3. Ik heb een fout of onvolledigheid opgemerkt!

 

USE IT GROUP zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

 

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar website@useitgroup.com. We waarderen jouw hulp!

 

4. Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

 

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van USE IT GROUP.

 

5. Kan ik het USE IT GROUP-logo gebruiken?

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Actieve merkrechten van USE IT GROUP:

 

“BOUWSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892634, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215520, 10-12-2010, 09.50, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

 

“BATILOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892636 Numéro, date et heure du dépôt 1215522 10-12-2010 , 09.55, Date d'échéance 10-12-2020, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

 

“GROENSOFT” (Inschrijvingsnummer 0892635, Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot 1215521 10-12-2010 , 09.53, Datum inschrijving 10-03-2011 Datum publicatie depot 17-12-2010 Publicatiedatum van de inschrijving 10-03-2011).

 

“VERTLOGIC” (Numéro d'enregistrement 0892637 Numéro, date et heure du dépôt 1215523 10-12-2010 , 09.55, Date de l'enregistrement 10-03-2011 Date de publication du dépôt 17-12-2010 Date de publication de l'enregistrement 10-03-2011).

 

Je kan dus niet zomaar het logo of de naam van USE IT GROUP gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact op te nemen (zie titel 1).

 

6. Wat met links naar andere sites op de USE IT GROUP-website?

 

URL’s (of links) die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van USE IT GROUP, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

 

7. Vertrouwelijk karakter + toepasselijk recht

 

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.